ஜீவ காருண்யம் பேசி
இரவு உறங்க ஏற்றினார்
கொசுவத்தியை...